PDF
# Nome Grado Bellezza
1 Ul giargiana

Inizio settore sinistro

6b

6b.5
2 Ul bauscia

6b+

3 Sta schisc

6c

6c.5
4 Lavada e sugada

6a+

5 Ven fora

6b

6b.5
6 Insci' avanghen

Inizio settore centrale

7b+

7 Sta su de doss

7a+

8 Catta sogn

7a+

9 Quel che ghe'

Progetto

10 Fermes chi

7b

11 Mazai o mantegnil

7b

12 Fa na' i mann

7c

13 Lasa sta' i dispiase'

7b

14 Dam a tra

7a+

15 Fa bala' l'oeucc

7a

16 Rampega e tass

6c+

17 Carlo cudega

6b

18 Pan e pesitt

6b

6b.5
19 Cent co cent crapp

Inizio settore destro

Progetto

20 Calma e gess

7c

21 Grass de rost

7a+

22 Ciaparatt

7b

23 O fele' fa il to meste'

6c+

24 Fa minga il pirla

7a

25 Tant al toc

6b+

6b+.5
26 Son sciopa'

6a+

6a+.5
27 Desciules

7a

7a.5
28 Bigul de legn

7a+

29 Camp caval

6c+

30 I donn fan dana'

6c

31 I dane' fan dana'

6b+

6b+.5
32 Tiremm innanz

6a

6a.5
33 Piuttost che nagot

5c

5b+.6
34 Mei un piuttost

5c

5c.3